TVC02941.JPG

Mô tả

  • File name: TVC02941.JPG
  • File size: 3 MB
  • Image width: 3.504
  • Image height: 2.336
  • Camera: SONY
  • Camera Model: ILCE-7M4
  • Lens: N/A
  • Time: 2021-06-21 16:06:44

Hình ảnh liên quan

 TVC02941.JPG